Oldal értékelés: +36-70-61-51-555 info@mecsekimezeskorut.hu

HELYI PIAC: megjelent a Rövid Elltási Lánc pályázata

 Magyarország
  2017.06.19 - 2019.06.19
  00:00

MÁR LEHET JELENTKEZNI A REL, A RÖVID ELLÁTÁSI LÁNC LÉTREHOZÁSÁT TÁMOGATÓ PÁLYÁZATRA
- A cél: a helyi piac kialakítása úgy, hogy a termelők összefogásaként ne a kereskedők húzzák a legnagyobb hasznot a mások termékeinek értékesítésével
Fotó, illusztráció, archív:
ALT Zoltán komlói méhész (Pécsi Sétatér, 2014.09.27.)
- portré:  http://mecsekimezeskorut.hu/mehesz/alt_zoltan

- FELHÍVÁS
A rövid ellátási láncok, a helyi piacok létrehozása és fejlesztése, valamint a rövid ellátási láncok és a helyi piacok fejlesztésével kapcsolatos, helyi vonatkozású promóciós projektek megvalósítására
- A Felhívás címe:
Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért
- A Felhívás kódszáma: VP3-16.4.1-17

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 19. napjától 2019. június 19. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. év július hó 19. nap
2017. év augusztus 21. nap
2017. év szeptember hó 19. nap
2017. év december hó 19. nap
2018. év március hó 19. nap
2018. év június hó 19. nap
2018. év szeptember hó 19. nap
2018. év december hó 19. nap
2019. év március hó 19. nap
2019. év június hó 19. nap

Tartalomjegyzék
1. A tervezett fejlesztések háttere .........................................................................................................5
1.1. A felhívás indokoltsága és célja .................................................................................................... 5
1.2. A rendelkezésre álló forrás............................................................................................................ 5
1.3. A támogatás háttere ...................................................................................................................... 6
2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége ........................................................................................................ 6
3. A projektekkel kapcsolatos elvárások ............................................................................................... 6
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek....................................................................  6
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: ....................................... 6
3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek: ................................................................  6
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: ............................................................................... 6
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: .............................. 7
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: ........................................................ 7
3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása...................................... 7
3.3. Nem támogatható tevékenységek .................................................................................................. 9
3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások ................ 10
3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások .............................................................. 10
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások................................................................................................. 10
3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások .............................................................................................................................................................. 12
3.4.1.3. Egyéb elvárások...................................................................................................................... 13
3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások..................................................................... 13
3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások.. 13
3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások ............................................ 13
3.5. A projektvégrehajtás időtartama..................................................................................................... 13
3.5.1. A projekt megkezdése ................................................................................................................ 13
3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam ..............................................................  14
3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások ......................................................................................14
3.6.1. A projekt területi korlátozása.........................................................................................................14
3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek ................................................................ 14
3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás.........................................................................14
3.7.1. Indikátorok.....................................................................................................................................14
3.7.2. Szakpolitikai mutatók ....................................................................................................................14
3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén ................................ 15
3.8. Fenntartási kötelezettség................................................................................................................  15
3.9. Biztosítékok köre.............................................................................................................................. 15
3.10. Önerő ............................................................................................................................................ 15
3 4. A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei ............................................................................. 16
4.1. Támogatást igénylők köre................................................................................................................ 16
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre .......................................................................................... 17
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja ............................................................. 17
4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok ........................................................................ 18
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend ................................................................................................................ 18
4.4.2. Kiválasztási kritériumok ................................................................................................................ 18
5. A finanszírozással kapcsolatos információk......................................................................................... 21
5.1. A támogatás formája.........................................................................................................................  21
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül....................   21
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége...............................................................................   21
5.3. A támogatás mértéke, összege ........................................................................................................   21
5.4. Előleg igénylése................................................................................................................................   22
5.5. Az elszámolható költségek köre .......................................................................................................   22
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei...............................................................................................   23
5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások .................................   24
5.8. Nem elszámolható költségek köre....................................................................................................   25
5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések.........................................................................   26
5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok .........   26
6. csatolandó mellékletek listája................................................................................................................. 27
6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája ...........................................  27
6.2. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája.............................................................  28
7. További információk ............................................................................................................................... 28
8. A felhívás szakmai mellékletei.................................................................................................................30

FORRÁS: https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1641-17-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyi-piacok-kialaktsrt-fejlesztsrt-s-promcijrt

 

partnerek